Vides Tehnika konsultācijas

Consultations

Professional advice that leads to the right solution!

We believe that high-quality thermal insulation materials go hand in hand with a team of professional insulation experts.

With this belief in our minds and hearts, we work with our customers – people who want to achieve the best results by choosing high-quality materials in the construction or improvement of their home.

Over the years, developing and improving its knowledge, the company has brought together the best experts in the industry, which will help to find the most suitable solutions according to your wishes, needs and possibilities.

Our consultations are free and available to anyone. All you have to do is contact us!

Construction

Experience gained over the years!

Sales of high-quality materials and construction are often related processes in the development of the company. Over the years, working in the construction industry, we too, have chosen to follow a path of development and offer our customers construction services.

“Vides Tehnika” Ltd. has gained experience in the construction of residential and public buildings, building reconstruction and renovation works, as well as in the construction of forest roads.

Our team consists of certified specialists who are able to ensure the development of the object from its project stage to construction management  and until the object is completed.

Vides Tehnika būvniecība
Apsaimniekošanas pakalpojumi

Territory management and maintenance services

For a clean environment!

“Vides Tehnika” Ltd. is about ecological and nature-friendly materials, because we value the environment in which we live in.

We believe that each of us wants to live in a tidy, pleasant and safe environment. For these reasons, we also offer territory management and maintenance services.

We are able to provide landscaping and management works throughout the year, including in winter.

Services include: daily cleaning, landscaping, lawn mowing, autumn leaf collection, snow removal and anti-slip materials.

Vides Tehnika konsultācijas

Konsultācijas

Profesionāls padoms, kas noved pie pareizā risinājuma!

Mēs ticam, ka kvalitatīvi siltumizolācijas materiāli iet roku rokā ar profesionālu siltināšanas ekspertu komandu.

Ar šo pārliecību prātā un sirdī mēs strādājam ar mūsu klientiem – cilvēkiem, kas vēlas sasniegt labākos rezultātus, izvēloties augstas kvalitātes materiālus, sava mājokļa būvniecībā vai uzlabošanā.

Gadu gaitā attīstoties un pilnveidojot savas zināšanas, uzņēmums ir apvienojis nozares labākos ekspertus, kas palīdzēs rast piemērotākos risinājumus atbilstoši Jūsu vēlmēm, vajadzībām un iespējām.

Mūsu sniegtās konsultācijas ir bezmaksas un pieejamas jebkuram. Vienīgais, kas jāizdara Jums – jāsazinās ar mums!

Vides tehnika būvniecība

Būvniecība

Gadu gaitā uzkrāta pieredze!

Augstas kvalitātes materiālu tirdzniecība un būvniecība nereti ir saistīti procesi uzņēmuma attīstībā. Arī mēs, gadu gaitā strādājot celtniecības nozarē, izvēlējāmies iet attīstības ceļu un saviem klientiem piedāvājam būvniecības pakalpojumus.

SIA “Vides Tehnika” uzkrājusi pieredzi dzīvojamo un sabiedrisko ēku būvniecībā, ēku rekonstrukciju un renovācijas darbos, kā arī meža ceļu būvniecībā.

Mūsu komandā strādā sertificēti speciālisti, kas spēj nodrošināt objekta attīstību no projekta izstrādes, jaunbūvju būvdarbu vadības līdz pat objekta nodošanai.

Vides Tehnika apsaimniekošana

Apsaimniekošana

Par sakoptu vidi!

SIA “Vides Tehnika” ir par ekoloģiskiem un dabai draudzīgiem materiāliem, jo mēs augsti vērtējam vidi, kurā dzīvojam.

Mēs ticam, ka dzīvot sakoptā, patīkamā un drošā vidē vēlas katrs no mums. Šo iemeslu dēļ, piedāvājam arī teritoriju labiekārtošanas un apsaimniekošanas pakalpojumus.

Teritoriju labiekārtošanas un apsaimniekošanas darbus spējam nodrošināt visa gada garumā, arī ziemā.

Pakalpojumu vidū ietilpst ikdienas uzkopšanas darbi, teritoriju apzaļumošana, zāles pļaušana, rudens lapu savākšana, sniega tīrīšana un teritoriju kaisīšana ar pretslīdes materiāliem.